Tematyka

Tematyka konferencji oscyluje wokół następujących problemów badawczych:

 1. Reform administracji samorządowej (m. in. doświadczeń w tworzeniu i reformowaniu samorządu terytorialnego w Polsce, doświadczeń w kształtowaniu i funkcjonowaniu społeczności lokalnych w innych państwach europejskich w świetle wyzwań dla polskich jednostek terytorialnych).
 2. Przywództwa lokalnego (relacji między organami uchwałodawczymi i wykonawczymi, pozycji ustrojowej organów uchwałodawczych i wykonawczych, działania i znaczenia organów wewnętrznych rady, kadencyjności, roli kobiet w samorządzie i społecznościach lokalnych).
 3. Partycypacji społecznej na poziomie lokalnym (budżetu partycypacyjnego, funduszu sołeckiego, inicjatywy lokalnej, referendum, konsultacji społecznych, współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, inicjatywy uchwałodawczej, jednostek pomocniczych, rad seniorów, rad młodzieżowych, dialogu obywatelskiego).
 4. Samorządu lokalnego i regionalnego w systemie politycznym państwa (politycznego wymiaru wyborów samorządowych, utraty zaufania obywateli do wybieralnych organów przedstawicielskich, lokalnej polityki i regionalnej, nadzoru nad samorządem).
 5. Gospodarki finansowej i efektywnego zarządzania finansami samorządowymi (istoty finansów, relacji między finansami państwa a samorządu terytorialnego, zagadnienia długu publicznego na poziomie lokalnym, kreowania rozwoju społecznego
  i gospodarczego, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, budowania potencjału inwestycyjnego samorządu, innowacji w sektorze samorządowym).
 6. Polityki miejskiej (organizacji, zarządzania, problemów funkcjonowania, wyzwań i kierunków rozwoju obszarów metropolitalnych/miejskich obszarów funkcjonalnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, władzy w mieście, ram prawnych aktywności władz i aktorów niepublicznych w mieście, mechanizmów i form działalności ruchów miejskich, wyzwań sektorowych, miast inteligentnych, paradyplomacji, rewitalizacji miast).
 7. Gospodarki komunalnej (form organizacyjno-prawnych, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, uwarunkowań prawno-materialnych realizacji zadań samorządowych, partnerstwa publiczno-prywatnego).
 8. Polityki informacyjnej (analiza prasy lokalnej, pracy rzecznika prasowego, dostępu do informacji publicznej, e-administracji, e-governance).
 9. Polityki innowacji (poziom lokalny i regionalny, instrumenty, doświadczenia i dobre praktyki współpracy na poziomie lokalnym/regionalnym angażujące biznes, naukę i władze samorządowe).