Tematyka

Rewitalizacja to proces kompleksowego wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu krytycznego poprzez działania całościowe, czyli powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze. Jest ona skoncentrowana terytorialnie i prowadzona w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji jest program rewitalizacji. Stanowi on płaszczyznę koordynacji różnorodnych działań ukierunkowanych na realizację wizji i osiągnięcie celów rewitalizacji określonego obszaru. Program rewitalizacji jest niezwykle ważnym dokumentem ramowym, a jego wdrażanie jest procesem dynamicznym, który wymaga od wszystkich uczestników (m.in. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, organów władzy publicznej, etc.) elastyczności, kreatywności oraz gotowości do dialogu i współpracy. Szczególnie istotną rolę ogrywa samorząd lokalny, na którym spoczywa odpowiedzialność za opracowanie i wdrażanie programu rewitalizacji, jego monitorowanie, raportowanie oraz ocenę.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń mołdawskich oraz polskich w zakresie zarządzania procesem rewitalizacji miast. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane efekty realizowanego projektu, w tym założenia Programu rewitalizacji miasta Leova.

Tematyka poruszana podczas konferencji będzie skupiać się wokół wskazanych poniżej zagadnień. Jednakże inicjatorzy tego wydarzenia są otwarci także na inne propozycje, które związane są z problematyką zarządzania miastami. W szczególności zależy nam na prezentacji dobrych praktyk związanych z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Obszary tematyczne konferencji:

  • Zjawiska kryzysowe w mieście – od diagnozy do rewitalizacji
  • Znaczenie partycypacji społecznej w zarządzaniu rewitalizacją
  • Rola administracji publicznej w procesie wdrażania zmian związanych z rewitalizacją obszaru
  • Znaczenie rewitalizacji dla rozwoju obszarów miejskich
  • Perspektywy rozwoju terenów zrewitalizowanych
  • Źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych
  • Rewitalizacja miast w Polsce i w Mołdawii – doświadczenia, szanse i wyzwania.