Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: „Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju”

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

Dialog obywatelski stanowi płaszczyznę komunikacji pomiędzy władzą publiczną a podmiotami z innych sektorów, głównie organizacjami pozarządowymi. Istotą dialogu obywatelskiego jest stworzenie stabilnych, przejrzystych i efektywnych mechanizmów współpracy między władzą publiczną a przedstawicielami lokalnej społeczności.

W dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów 22 października 2002 r. pt. „Zasady Dialogu Społecznego” stwierdza się, że organizacje pozarządowe współuczestniczą w wypracowywaniu i realizacji programów inicjowanych przez władze publiczne oraz uzupełniają działania administracji publicznej tam, gdzie nie jest ona w stanie samodzielnie wypełnić ważnych społecznie zadań.

Przedmiotem dialogu obywatelskiego jest uzgadnianie strategii i polityk publicznych, jak również wzajemne przekazywanie opinii, ustaleń i celów rozwojowych na różnych szczeblach administracji publicznej. Efektem skutecznie wdrażanego dialogu obywatelskiego jest zatem możliwość wpływu obywateli na życie publiczne oraz na formułowane przez władze polityki, programy oraz realizowane zadania.

Głównym celem konferencji jest promocja idei dialogu obywatelskiego, w tym prowadzenia konsultacji społecznych przez władze publiczne przy współudziale przedstawicieli sektora społecznego, jak również pogłębianie wiedzy teoretycznej i poznanie dobrych praktyk w tym zakresie.

TEMATYKA

Tematyka konferencji oscyluje wokół następujących problemów badawczych:

  1. Reform administracji samorządowej (m. in. doświadczeń w tworzeniu i reformowaniu samorządu gminnego w Polsce, doświadczeń w kształtowaniu i funkcjonowaniu społeczności lokalnych w innych państwach europejskich w świetle wyzwań dla polskich jednostek terytorialnych)
  2. Przywództwa lokalnego (relacji między organami uchwałodawczymi i wykonawczymi, pozycji ustrojowej radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, działania i znaczenia organów wewnętrznych rady, kadencyjności, roli kobiet w samorządzie i społecznościach lokalnych)
  3. Partycypacji społecznej na poziomie lokalnym (budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej, referendum, konsultacji społecznych, współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi, inicjatywy uchwałodawczej, jednostek pomocniczych, rad seniorów, dialogu obywatelskiego)
  4. Samorządu lokalnego w systemie politycznym państwa (politycznego wymiaru wyborów samorządowych, utraty zaufania obywateli do wybieralnych organów przedstawicielskich, lokalnej polityki, nadzoru nad samorządem)
  5. Gospodarki finansowej i efektywnego zarządzania finansami w jednostkach samorządu (istoty finansów samorządowych, relacji między finansami państwa a samorządu terytorialnego, zagadnienia długu publicznego na poziomie lokalnym kreowania rozwoju gospodarczego, pozyskiwania funduszy UE, budowania potencjału inwestycyjnego samorządu, innowacji w sektorze samorządowym)
  6. Polityki miejskiej (organizacji, zarządzania, problemów funkcjonowania, wyzwań i kierunków rozwoju obszarów metropolitalnych/miejskich obszarów funkcjonalnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, władzy w mieście, ram prawnych aktywności władz i aktorów niepublicznych w mieście, mechanizmów i form działalności ruchów miejskich, wyzwań sektorowych, miast inteligentnych)
  7. Gospodarki komunalnej (form organizacyjno-prawnych, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, uwarunkowań prawno-materialnych realizacji zadań samorządowych, partnerstwa publiczno-prywatnego)
  8. Polityki informacyjnej (analizy prasy lokalnej, pracy rzecznika prasowego, dostępu do informacji publicznej, e-administracji, e-governance)

Zaproponowana problematyka nie wyczerpuje całości zagadnień, które mogą stanowić przedmiot debaty. Organizatorzy otwarci są na inne propozycje mieszczące się w tematyce konferencji.