Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: “Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju”

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

Dialog obywatelski stanowi płaszczyznę komunikacji pomiędzy władzą publiczną a podmiotami z innych sektorów, głównie organizacjami pozarządowymi. Istotą dialogu obywatelskiego jest stworzenie stabilnych, przejrzystych i efektywnych mechanizmów współpracy między władzą publiczną a przedstawicielami lokalnej społeczności.

W dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów 22 października 2002 r. pt. “Zasady Dialogu Społecznego” stwierdza się, że organizacje pozarządowe współuczestniczą w wypracowywaniu i realizacji programów inicjowanych przez władze publiczne oraz uzupełniają działania administracji publicznej tam, gdzie nie jest ona w stanie samodzielnie wypełnić ważnych społecznie zadań.

Przedmiotem dialogu obywatelskiego jest uzgadnianie strategii i polityk publicznych, jak również wzajemne przekazywanie opinii, ustaleń i celów rozwojowych na różnych szczeblach administracji publicznej. Efektem skutecznie wdrażanego dialogu obywatelskiego jest zatem możliwość wpływu obywateli na życie publiczne oraz na formułowane przez władze polityki, programy oraz realizowane zadania.

Głównym celem konferencji jest promocja idei dialogu obywatelskiego, w tym prowadzenia konsultacji społecznych przez władze publiczne przy współudziale przedstawicieli sektora społecznego, jak również pogłębianie wiedzy teoretycznej i poznanie dobrych praktyk w tym zakresie.