Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna: Rola administracji publicznej w zarządzaniu rewitalizacją miast. Doświadczenia Polski i Mołdawii

Rewitalizacja jest często doświadczanym, ale wciąż mało zrozumiałym zjawiskiem zachodzącym w otaczającej nas przestrzeni (Roberts, Sykes 2000). Definiuje się ją jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Proces rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich w krajach Europy trwa już ponad 30 lat, w Polsce prowadzony jest z różnym natężeniem w poszczególnych regionach od mniej więcej 20 lat. Intensywność tego procesu mierzona liczbą przygotowanych projektów i wykonywanych przedsięwzięć inwestycyjnych wydatnie zwiększyła się w Polsce po akcesji do UE.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń mołdawskich oraz polskich w zakresie zarządzania procesem rewitalizacji miast. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane efekty realizowanego projektu, w tym założenia Programu rewitalizacji miasta Leova.

Tematyka poruszana podczas konferencji będzie skupiać się wokół wskazanych poniżej zagadnień. Jednakże inicjatorzy tego wydarzenia są otwarci także na inne propozycje, które związane są z problematyką zarządzania miastami.

Obszary tematyczne konferencji:

  • Zjawiska kryzysowe w mieście – od diagnozy do rewitalizacji
  • Znaczenie partycypacji społecznej w zarządzaniu rewitalizacją
  • Rola administracji publicznej w procesie wdrażania zmian związanych z rewitalizacją obszaru
  • Znaczenie rewitalizacji dla rozwoju obszarów miejskich
  • Perspektywy rozwoju terenów zrewitalizowanych
  • Źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych
  • Rewitalizacja miast w Polsce i w Mołdawii – doświadczenia, szanse i wyzwania.