Instrukcje dla autorów

Wymogi redakcyjne dotyczące publikowanych artykułów

1. Tekst artykułu nie może być nigdzie wcześniej publikowany

2. Wraz z artykułem należy przysłać informację o afiliacji autora, adres mailowy, adres korespondencyjny i numer telefonu.

3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego w wersji papierowej oraz elektronicznej.

4. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

5. Objętość tekstu: od 25 do 40 tys. Znaków, łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią.

6. Do artykułu należy dołączyć:

 • streszczenie (ok. ½ strony, do 1000 znaków), zawierające:
  • cel artykułu/Purpose of article;
  • rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego/Research of methodology/ research approach;
  • główne wyniki badań/analiz/Key findings/analysis;
  • implikacje praktyczne/Practical implications;
  • implikacje społeczne/Social implictaions;
  • słowa kluczowe – maksymalnie 6 słów/Keywords max. 6 words;
  • kategoria artykułu (zgodnie z poniższą klasyfikacją):/Article category:
   • artykuł badawczy/research article,
   • studium przypadku/case study,
   • artykuł metodologiczny/methodical article,
   • artykuł koncepcyjny/conceptual article,
   • przegląd literatury/review article;
 • bibliografię;

7. Czcionka:

Times New Roman
Wielkość czcionki: 12 pkt.
Interlinia: 1,5
Marginesy (górny, dolny, lewy i prawy): 2,5 cm

8. Wykresy i tabele nie mogą być skanowane. Tabele należy przygotować według poniższego wzoru:

9. Pod wykresami i tabelami należy podać źródło.

11. Elementy artykułu:

 • Tytuł artykułu
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa instytucji reprezentowanej (afiliacja)
 • Streszczenie
 • Słowa kluczowe
 • Treść artykułu (z umieszczeniem śródtytułów)
 • Bibliografia

12. Przypisy oraz bibliografię należy przygotować w oparciu o tzw. „styl harwardzki”.

Najważniejsze zasady „stylu harwardzkiego”

Odniesienie w tekście do źródła:

 • w celu odesłania do źródła nie stosuje się przypisów, a jedynie w tekście, w nawiasie wpisuje nazwisko autora i rok wydania, np. (Kowalski 2002).
 • jeśli autorów jest dwóch to wpisuje się oba nazwiska np. (Kowalski i Nowak 2003)
 • w przypadku większej liczby autorów wpisuje się pierwszego a następnie łaciński skrót et al. (et alli – i inni), np. (Kowalski et al. 2011)
 • w przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np. (Kowalski 1965; Nowak 2002; Michałowski 2011; Dolnicki 2012).
 • w przypadku odniesień do kilku pozycji tego samego autora publikowanych w tym samym roku wprowadza się dodatkowy zapis literowy, np. (Kowalski 2012a; Kowalski 2012b)
 • w przypadku odniesień do publikacji dwóch osób o tym samym nazwisku należy dodać ich inicjały), np. (M. Kowalski 2011; K. Kowalski 2011).

Cytowanie odbywa się na tych samych zasadach. Konieczne jest, aby dodatkowo w nawiasie podać numer strony, którą cytujemy, np. (Kowalski 2002, s. 21).


Bibliografia:
Bibliografię należy umieścić na końcu każdego tekstu.

Musi być ona sporządzona w porządku alfabetycznym. Stosuje się następujący porządek wpisów:

 1. Nazwisko i inicjał imienia autora
 2. Rok wydania (pisany w nawiasie)
 3. Tytuł (kursywą),
 4. Wydawca
 5. Miejsce wydania.

Przykłady:

Harvard Style Referencing Guide

13. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami.

14. Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów.

15. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz książki lub czasopisma w formie papierowej lub elektronicznej (format PDF) przesłany pod wskazany adres korespondencyjny lub mailowy.

16. Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna opinia recenzentów lub uwzględnienie/odniesienie  się przez Autora do ew. uwag recenzentów.