Conference topics

Tematyka konferencji oscyluje wokół następujących problemów badawczych:

  1. Reform administracji samorządowej (m. in. doświadczeń w tworzeniu i reformowaniu samorządu gminnego w Polsce, doświadczeń w kształtowaniu i funkcjonowaniu społeczności lokalnych w innych państwach europejskich w świetle wyzwań dla polskich jednostek terytorialnych)
  2. Przywództwa lokalnego (relacji między organami uchwałodawczymi i wykonawczymi, pozycji ustrojowej radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, działania i znaczenia organów wewnętrznych rady, kadencyjności, roli kobiet w samorządzie i społecznościach lokalnych)
  3. Partycypacji społecznej na poziomie lokalnym (budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej, referendum, konsultacji społecznych, współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi, inicjatywy uchwałodawczej, jednostek pomocniczych, rad seniorów, dialogu obywatelskiego)
  4. Samorządu lokalnego w systemie politycznym państwa (politycznego wymiaru wyborów samorządowych, utraty zaufania obywateli do wybieralnych organów przedstawicielskich, lokalnej polityki, nadzoru nad samorządem)
  5. Gospodarki finansowej i efektywnego zarządzania finansami w jednostkach samorządu (istoty finansów samorządowych, relacji między finansami państwa a samorządu terytorialnego, zagadnienia długu publicznego na poziomie lokalnym kreowania rozwoju gospodarczego, pozyskiwania funduszy UE, budowania potencjału inwestycyjnego samorządu, innowacji w sektorze samorządowym)
  6. Polityki miejskiej (organizacji, zarządzania, problemów funkcjonowania, wyzwań i kierunków rozwoju obszarów metropolitalnych/miejskich obszarów funkcjonalnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, władzy w mieście, ram prawnych aktywności władz i aktorów niepublicznych w mieście, mechanizmów i form działalności ruchów miejskich, wyzwań sektorowych, miast inteligentnych)
  7. Gospodarki komunalnej (form organizacyjno-prawnych, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, uwarunkowań prawno-materialnych realizacji zadań samorządowych, partnerstwa publiczno-prywatnego)