Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: "Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju"


Termin: 2014-02-01 do 2015-03-09


 

 

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Lublinie, 
Wydział Politologii UMCS oraz Miasto Lubartów
serdecznie zapraszają do udziału

w Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji pt.:
„Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju”.

Konferencja jest działaniem wieńczącym realizację projektu partnerskiego pt.: „Włącz się
w dialog”. Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz dialogu obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

Dialog obywatelski stanowi płaszczyznę komunikacji pomiędzy władzą publiczną a podmiotami z innych sektorów, głównie organizacjami pozarządowymi. Istotą dialogu obywatelskiego jest stworzenie stabilnych, przejrzystych i efektywnych mechanizmów współpracy między władzą publiczną a przedstawicielami lokalnej społeczności.

W dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów 22 października 2002 r. pt. "Zasady Dialogu Społecznego" stwierdza się, że organizacje pozarządowe współuczestniczą w wypracowywaniu i realizacji programów inicjowanych przez władze publiczne oraz uzupełniają działania administracji publicznej tam, gdzie nie jest ona w stanie samodzielnie wypełnić ważnych społecznie zadań.

Przedmiotem dialogu obywatelskiego jest uzgadnianie strategii i polityk publicznych, jak również wzajemne przekazywanie opinii, ustaleń i celów rozwojowych na różnych szczeblach administracji publicznej. Efektem skutecznie wdrażanego dialogu obywatelskiego jest zatem możliwość wpływu obywateli na życie publiczne oraz na formułowane przez władze polityki, programy oraz realizowane zadania.

Głównym celem konferencji jest promocja idei dialogu obywatelskiego, w tym prowadzenia konsultacji społecznych przez władze publiczne przy współudziale przedstawicieli sektora społecznego, jak również pogłębianie wiedzy teoretycznej i poznanie dobrych praktyk w tym zakresie.

W konferencji wezmą udział przede wszystkim:

 • przedstawiciele środowisk naukowych
 • przedstawiciele organizacji społecznych
 • przedstawiciele administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego

 

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

 • dialog obywatelski w procesie rozwoju demokracji - istota, cechy charakterystyczne, rozumienie,
 • rola trzeciego sektora w dialogu obywatelskim
 • stosunek władzy publicznej do dialogu obywatelskiego
 • instytucje dialogu obywatelskiego i ich działalność
 • formy dialogu obywatelskiego
 • instrumenty i narzędzia dialogu obywatelskiego
 • polityka informacyjna władz publicznych a dialog obywatelski
 • wyniki badań związanych z istnieniem dialogu obywatelskiego
 • formułowanie polityk publicznych w oparciu o konsultacje społeczne
 • realizacja inwestycji publicznych w oparciu o konsultacje społeczne
 • przykłady rozwiązań w procesie konsultacji społecznych
 • innowacje w dialogu obywatelskim
 • perspektywy rozwoju i kierunki reform dialogu obywatelskiego w Polsce i innych krajach europejskich
 • problemy, bariery i zagrożenia rozwoju dialogu obywatelskiego
 • współpraca międzysektorowa i tworzenie partnerstw na rzecz dialogu obywatelskiego
 • upowszechnianie i źródła wiedzy na temat dialogu obywatelskiego
 • technologie edukacyjne w rozwoju dialogu obywatelskiego.

 

Zaproponowana problematyka nie wyczerpuje całości zagadnień, które mogą stanowić przedmiot debaty. Organizatorzy otwarci są na inne propozycje mieszczące się w tematyce konferencji.

 

HONOROWY PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI:

 

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Władysław Kosiniak-Kamysz

 

REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Krzysztof Hetman

 

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Dr Krzysztof Żuk


Partnerzy i sponsorzy Konferencji

Miasto Lubartów

Wydział Politologii UMCS

© Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego